DELIJE.net Forum Index www.DELIJE.net
Форум ДЕЛИЈА - навијача Црвене Звезде
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Komunizam u Srbiji 2006
Goto page Previous  1, 2
 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    DELIJE.net Forum Index -> Crazy north
View previous topic :: View next topic  
Author Message
икс
ДЕЛИЈА сениор


Joined: 13 Jan 2004
Posts: 506

PostPosted: 30 Nov 2006 20:59    Post subject: Reply with quote

извор Новости- www.novosti.co.yu
текст је на латиници на њиховом сајту, стварно не знам зашто?!?!?

Quote:
IAKO se No­vi fe­sti­val autor­skog fil­ma mo­že po­hva­li­ti sa čak če­ti­ri fil­ma iz glav­ne kan­ske i isto to­li­ko ostva­re­nja iz glav­ne se­lek­ci­je ve­ne­ci­jan­skog fe­sti­va­la na svom pro­gra­mu, ceo do­sa­da­šnji tok ma­ni­fe­sta­ci­je osta­je u sen­ci skan­da­la ve­za­nog za za­bra­nu pri­ka­zi­va­nja "Let­nje pa­la­te" Lou Jea. Čla­no­vi Sa­ve­ta fe­sti­va­la ju­če su Mi­ni­star­stvu kul­tu­re, Mi­ni­star­stvu spolj­nih po­slo­va, grad­skom Se­kre­ta­ri­ja­tu za kul­tu­ru i ka­bi­ne­tu pre­mi­je­ra Ko­štu­ni­ce upu­ti­li do­pis u kom sa­op­šta­va­ju da će ipak pri­ka­za­ti "Let­nju pa­la­tu" u Be­o­gra­du, uko­li­ko im iz ne­ke od tih in­sti­tu­ci­ja ne stig­ne iz­ri­či­ta za­bra­na, pot­pi­sa­na ime­nom i pre­zi­me­nom ne­kog od nad­le­žnih. Na ovu od­lu­ku na­ve­le su ih broj­ne iz­ja­ve zva­nič­ni­ka, ko­ji iz­ri­či­to tvr­de da oni ni­su za­bra­ni­li pri­ka­zi­va­nje kon­tro­verz­nog fil­ma, već da se ra­di­lo o pre­po­ru­ci, su­ge­sti­ji, i po­tre­bi za odr­ža­njem pri­ja­telj­skih od­no­sa sa Ki­nom u, za dr­ža­vu, de­li­kat­nom tre­nut­ku.
Od­go­vor or­ga­na vla­sti oče­ki­van je to­kom da­na, a Sa­vet je bio jed­no­gla­san u od­lu­ci da se i ću­ta­nje sma­tra re­ak­ci­jom, i da će u slu­ča­ju iz­o­stan­ka bi­lo ka­kvog od­go­vo­ra, film ipak bi­ti pri­ka­zan.
Po­što su "kroz ve­li­ki broj me­di­ja ste­kli uve­re­nje da u na­šoj dr­ža­vi ne­ma cen­zu­re", i po­što je obe­ća­ni zva­nič­ni do­pis o po­vla­če­nju fil­ma sa pro­gra­ma do ju­če iz­o­stao, or­ga­ni­za­to­ri fe­sti­va­la od­lu­či­li su se na ovaj ko­rak, i ko­pi­ju fil­ma ko­ja je bi­la na pu­tu za Esto­ni­ju - za­dr­ža­li u na­šoj ze­mlji.
Pri­ka­zi­va­nje "Let­nje pa­la­te" na dve bes­plat­ne pro­jek­ci­je ozna­či­lo bi zva­nič­no otva­ra­nje No­vog fe­sti­va­la autor­skog fil­ma - či­ja je ce­re­mo­ni­ja otva­ra­nja iz­o­sta­la kao od­go­vor na iz­ne­nad­nu za­bra­nu. Or­ga­ni­za­to­ri fe­sti­va­la, ugled­ni film­ski po­sle­ni­ci oku­plje­ni oko Udru­že­nja gra­đa­na "Po­gled u svet", u sa­op­šte­nju in­sti­tu­ci­ja­ma vla­sti na­ve­li su da će film re­no­mi­ra­nog ki­ne­skog re­di­te­lja bi­ti pri­ka­zan "zbog ogrom­nog in­te­re­so­va­nja na­še kul­tur­ne jav­no­sti, a u skla­du sa de­mo­krat­skom i slo­bo­dar­skom ori­jen­ta­ci­jom na­še ne­za­vi­sne ze­mlje".
Ski­da­nje fil­ma "Let­nja pa­la­ta" sa pro­gra­ma fe­sti­va­la, kao ustu­pak uči­njen Ki­ni od stra­ne pred­stav­ni­ka na­ših vla­sti, iza­zva­lo je ve­o­ma bur­ne re­ak­ci­je u na­šoj jav­no­sti. Go­ran Svi­la­no­vić, funk­ci­o­ner Pak­ta za sta­bil­nost ju­go­i­stoč­ne Evro­pe sma­tra da je ne­pri­ka­zi­va­njem fil­ma uči­nje­na ve­li­ka šte­ta Sr­bi­ji, i da je, upr­kos de­li­kat­noj si­tu­a­ci­ji i do­brim od­no­si­ma sa Ki­nom, pa i do­brim na­me­ra­ma na­ših vla­sti, ta­kav gest bio lo­še re­še­nje, dok u Fon­du za hu­ma­ni­tar­no pra­vo osu­đu­ju ova­kvu vr­stu po­li­tič­kih pri­ti­sa­ka. Struč­na jav­nost ta­ko­đe je šo­ki­ra­na ova­kvim raz­vo­jem do­ga­đa­ja na jed­nom re­no­mi­ra­nom fe­sti­va­lu, i ka­ko u zva­nič­nim sa­op­šte­nji­ma, ta­ko i na in­ter­net fo­ru­mi­ma i blo­ko­vi­ma, mo­gu se pro­či­ta­ti broj­ne osu­de na­či­na na ko­ji je "ma­la dr­ža­va Sr­bi­ja" po­ka­za­la svo­ju "do­bru vo­lju", i ovog oči­gled­nog ak­ta cen­zu­re na me­đu­na­rod­nom pla­nu.

I DRU­GI TO RA­DE
GO­TO­VO u pot­pu­no­sti u sen­ci skan­da­la ko­ji je iza­zva­lo ski­da­nje "Let­nje pa­la­te" sa pro­gra­ma No­vog fe­sti­va­la autor­skog fil­ma, pro­te­kla je još jed­na in­ter­ven­ci­ja stra­nih di­plo­mat­skih pred­stav­ni­ka u na­šoj ze­mlji, ve­za­na za pro­gram Fe­sti­va­la ita­li­jan­skog fil­ma u Do­mu omla­di­ne. Pre po­čet­ka fe­sti­va­la, pred­stav­ni­ci Ita­li­jan­skog kul­tur­nog cen­tra iz­me­ni­li su pred­vi­đe­ni pro­gram ma­ni­fe­sta­ci­je, ta­ko da do­ku­men­tar­ni film "Re­a­li­ti­es Ko­so­vo", ko­ji da­je "po­gled na si­tu­a­ci­ju na Ko­so­vu" - ni­je pri­ka­zan, ma­da or­ga­ni­za­to­ri ove iz­me­ne prav­da­ju teh­nič­kim raz­lo­zi­ma. Ina­če, reč je o do­ku­men­tr­cu ko­ji u pri­lič­no lo­šem sve­tlu pri­ka­zu­je al­ban­sku stra­nu u ju­žnoj srp­skoj po­kra­ji­ni.
Back to top
View user's profile Send private message
УБФЦрС
ДЕЛИЈА


Joined: 18 Sep 2006
Posts: 100
Location: БЕОГРАД-СРБИЈА

PostPosted: 30 Nov 2006 21:27    Post subject: Reply with quote

Ми о Кини причамо....сад ће Наташа Кандић и Вучо да оду тамо да им објасне како се то ради.....Чеда је већ послао људе да их едукују како да одвоје тибет, хонг конг, шангај од матице.....


Остајем при томе ЦНН и УСА су покушали да растуре Кину 80тих као што су то касније урадили са СФРЈ-хвала им за распад и што се данас зовемо Србија али ЊИМА НИЈЕ ТО ДОВОЉНО ОНИ ХОЋЕ РАШКУ, КОСОВО И МЕТОХИЈУ, ВОЈВОДИНУ ...

Кад год смо негде пробали да кажемо да смо ми ти који су клани угњетавани било је као да причамо у празно...Жалосно је што Србин не сме у Србији да каже да је Србин јер је одмах НАЦИОНАЛИСТА ФАШИСТА кољач.....Погледајмо Бујановац и Прешево пре неки дан и демонстрације на Косову па онда причајмо о другим стварима.

Србија живи у 16 годишњој цензури и не треба да се види тај филм јер као што рече erdoglijaner ако не могу да нам помогну нека нам не одмажу око К и М.
_________________
1945 was great year for Serbian football, RED STAR F.C. was founded!
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
УБФЦрС
ДЕЛИЈА


Joined: 18 Sep 2006
Posts: 100
Location: БЕОГРАД-СРБИЈА

PostPosted: 30 Nov 2006 21:49    Post subject: Reply with quote

ИЗВОР БЛИЦ:


Kontra - Mirjana Bobić-Mojsilović
Tamni vilajet
Kineski film „Letnja palata“ na kraju nije prikazan na Novom festivalu autorskog filma u Beogradu - iz političkih razloga. Kineska ambasada je ljubazno zamolila organizatore da ovaj poltički film koji je zabranjen u Kini ne prikažu. Naime, da nisu uslišili ovu molbu Kine, odnosi između naše dve zemlje bi se pokvarili. U celu priču umešalo se i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje je savetovalo Festival da odustane od prikazivanja filma, gradski sekretar za kulturu je saopštio da se radi o mudroj, a ne o hrabroj odluci, dok je Dinko Tucaković, predsednik Saveta festivala, podneo neopozivu ostavku.

Dinko ne može da se složi sa idejom zabrane festivala, a Srbija ne može da se složi sa mogućnošću da se pokvare odnosi sa Kinom, koja je nama prijateljska zemlja, a uz to je još i velesila. I sada smo stigli do tamnog vilajeta.

Ovo je upravo ta situacija. Šta god da uradimo - kajaćemo se. Neko će možda smatrati da se Festival poneo kukavički i da je ovim gestom ponizio ideju slobode stvaralaštva, dok drugi zastupaju tezu da bi bilo glupo da se zbog jednog filma napravi politička frka, zbog koje bismo teško zažalili. Koga je moliti - nije ga ljutiti, ne kaže se slučajno.

Ali, izbor između mudrosti i hrabrosti, o kome je govorio gradski funkcioner, ispostavlja se kao ključni izbor savremene kulture. Tas politike preteže na toj vagi - tačnije, ovakve ultimatume mogu da postavljaju samo moćni, pred kojima se svaka hrabrost može čitati isključivo kao glupost. Otuda se mudrost i hrabrost ispostavljaju kao dve uzajamno isključujuće kategorije. Biti principijelan kao Dinko Tucaković može se biti jedino u lično ime i na ličnom primeru. Sve ostalo je iluzorno i mnogo je skupo.

Festival je morao da pogne glavu.

Svi su zadovoljni - Kina, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, pa, na kraju, i Beograd. Skandal je izbegnut, granice su postavljene, a ipak se pokazalo da još uvek ima ljudi koji svojim ličnim gestovima ujedinjuju ono što je politika razdvojila - mudrost i visoke moralne standarde.
_________________
1945 was great year for Serbian football, RED STAR F.C. was founded!
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
милвол011
ДЕЛИЈА сениор


Joined: 03 Dec 2003
Posts: 342
Location: БЕОГРАД

PostPosted: 01 Dec 2006 06:02    Post subject: Reply with quote

@ Bach
Film "Zemlja vukova" je pokusao da bude zabranjen i kod nas ali je ipak stigao Cool
_________________
Ostaćes zauvek No 1! Ciao Sasha! 1950-2007
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Robbie Williams
Ветеран


Joined: 09 Jul 2003
Posts: 1488
Location: Маки, Нови Бановци

PostPosted: 01 Dec 2006 07:40    Post subject: Reply with quote


_________________
МАЊАЧА КЕЖУАЛС
http://www.youtube.com/watch?v=Ssezbxt4APk
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
В. Зайцев
Ветеран


Joined: 09 Dec 2003
Posts: 1246
Location: Борча-СРБИЈА

PostPosted: 01 Dec 2006 19:58    Post subject: Reply with quote

b-a-c-h wrote:

Узгред, зна ли неко шта је са, чини ми се, турским филмом ''Земља вукова''? Снимљен је прошле године, ради се о америчким војницима у Ираку који силују, пале и пљачкају док не налете на групу лепих, младих и гневних јуначина из краја, те им се потоњи најебу кеве.

Филм је најобичније срање. Немој ни да га гледаш
_________________
www.RedStarBelgrade.info
Back to top
View user's profile Send private message
радомир
ДЕЛИЈА сениор


Joined: 03 Sep 2003
Posts: 339

PostPosted: 01 Dec 2006 22:18    Post subject: Reply with quote

Robbie Williams wrote:


clap clap
Back to top
View user's profile Send private message
trojstvo
ДЕЛИЈА јуниор


Joined: 25 Dec 2005
Posts: 52
Location: Srbija

PostPosted: 03 Dec 2006 21:06    Post subject: Reply with quote

Robbie Williams wrote:Laughing Laughing Laughing
Back to top
View user's profile Send private message
SPARTACUS
ДЕЛИЈА


Joined: 07 Mar 2006
Posts: 197
Location: Београд

PostPosted: 03 Dec 2006 22:02    Post subject: Reply with quote

Ма боли ме курац за Кинезе, оно што мене много више нервира у целој овој причи је то да се већ отприлике две године у кроз наше медије (пре свих У92 и пинк) покушава протурити неко ново, препаковано издање братства и јединства. Нон-стоп се сви враћају у нека стара добра времена (јебо их црвени пасош), сад је одједанпут свима жао што смо се разишли ...... цркните југословени, маму вам јебем бре!!!!

Е против те куге треба да се боримо из све снаге (ја сам већ почео, разноразним разговорима са људима из разних сфера живота), те кретене треба да истребимо.
А што се жутих тиче, они ће, нажалост, до краја 21. века владати светом.
_________________
Ја сам године провео са тобом ......
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    DELIJE.net Forum Index -> Crazy north All times are GMT - 1 Hours
Goto page Previous  1, 2

View previous topic :: View next topic
Page 2 of 2

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Delije shop